M E D U Z A
           Rumia - Gdynia
           Szkoła pływania
 
PŁYWAJ Z NAMI!
   Aktualności      Obozy      Regulamin uczestnictwa w obozach

REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ PŁYWANIA MEDUZA

I Ogólne warunki uczestnictwa:

    1. Niniejszy Regulamin reguluje obowiązki uczestników obozów organizowanych przez Szkołę Pływania Meduza, a także konsekwencje wynikające z niedochowania tychże obowiązków.
    2. Warunkiem uczestnictwa w obozach jest zaakceptowanie przez uczestnika oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów Regulaminu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia danego obozu.
    3. Organizatorem lub pośrednikiem w organizacji wszystkich obozów letnich i zimowych jest Szkoła Pływania Meduza.
    4. Uczestnikiem obozu staje się osoba, która została zarejestrowana jako uczestnik obozu i wpłaciła zaliczkę.
    5. Organizator może dokonać zmian w ofercie w przypadku zaistnienia niezależnych od Organizatora okoliczności, uniemożliwiających jej realizację.
    6. Organizator może odwołać obóz w wypadku, gdy liczba chętnych nie przekroczy 80% zaplanowanej liczby uczestników. Odwołanie obozu może nastąpić najpóźniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem.
    7. Wpłata zaliczki równoznaczna jest z akceptacją Regulaminu obozu.
    8. Każdy uczestnik obozu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
    9. Rodzice lub opiekunowie prawni, zgłaszając dziecko na obóz, oświadczają, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiania sportów (przewidzianych programem danego obozu).

II Prawa i obowiązki uczestników obozów:

    1. Uczestnicy są zobowiązani do:
          a) ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz zarządzeń kierownika danego obozu, a także Regulaminów miejsc, w których odbywają się obozy,
          b) stałego udziału we wszystkich programach, zajęciach oraz wykonywanie poleceń instruktorów i opiekunów,
          c) poszanowania innych uczestników obozu, ich mienia własnego, dbania o wyposażenie i sprzęt sportowy udostępnione do wspólnego użytkowania,
         d) stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,
         e) informowania instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń,
          f) uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych na obozie (opuszczenie zajęć może nastąpić tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez instruktora lub opiekuna),
         g) przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez opiekunów, a w szczególności godzin rozpoczęcia zajęć i posiłków, pory wstawania i ciszy nocnej,
         h) przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w pokoju jak i na terenie ośrodka, w którym odbywa się dany obóz,
          i) niezwłocznego zgłaszania kierownikowi obozu lub opiekunowi wszelkich usterek czy uszkodzeń.

    2. Uczestnicy mają prawo do:
         a) uczestniczenia we wszystkich organizowanych na terenie obozu zajęciach,
         b) korzystania pod nadzorem kadry ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu Organizatora lub wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekuna lub instruktora,
         c) zgłaszania kadrze obozu uwag o programie oraz organizacji zajęć,
         d) uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka, w którym obóz się odbywa,
         e) poszanowania swoich poglądów i przekonań,
          f) kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach.

   3. Uczestnikom zabrania się:
        a) posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających – pod rygorem usunięcia z obozu na koszt rodziców,
        b) samowolnego oddalania się podczas zajęć oraz opuszczania terenu obozu bez zgody opiekuna,
        c) używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych,
        d) samowolnej kąpieli, wchodzenia na pomosty, korzystania ze sprzętu wodnego i innego bez zgody i nadzoru opiekuna lub instruktora.
        e) korzystania z telefonów komórkowych w trakcie prowadzenia zajęć oraz podczas ciszy nocnej.
 
III Nagrody i kary:

   1. Za wzorowe zachowanie, pomoc i udział w organizacji obozowego życia są przewidywane następujące nagrody:
        a) pochwała opiekuna/instruktora,
        b) pochwała kierownika obozu na forum uczestników obozu,
        c) dyplomy, nagrody rzeczowe.
   2. Za nieprzestrzeganie Regulaminu obozu przewiduje się następujące kary:
        a) upomnienie,
        b) nagana udzielona przez opiekuna,
        c) prace porządkowe na rzecz obozu,
        d) nagana udzielona przez kierownika obozu z powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów,
        e) dyscyplinarne usunięcie z obozu. Bezwzględnie dotyczy punktu IIIa Regulaminu.
Uwaga: W razie konieczności dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z obozu, rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani do odebrania go z obozu w ciągu 24 godzin na własny koszt i we własnym zakresie lub zostaną obciążeni kosztami transportu uczestnika i jego opiekuna, wyznaczonego przez Organizatora. W takim wypadku Organizator nie zwraca niewykorzystanych kosztów uczestnictwa w obozie.

IV Warunki rezygnacji:

   1. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia (za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisma przez Organizatora) lub jest równoznaczna z nieuiszczeniem pełnej opłaty za uczestnictwo w danym obozie do dnia wyznaczonego przez Organizatora.
   2. W wypadku rezygnacji potrąca się całość wpłaconej kwoty.
   3. Istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty w wypadku rezygnacji, gdy rezygnujący uczestnik lub Organizator znajdzie na to miejsce innego uczestnika.
   4. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części tego świadczenia w przypadku niepełnego udziału w obozie z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada.
   5. Dopuszcza się częściowy zwrot kosztów w szczególnych wypadkach losowych.

V Postanowienia końcowe:

   1. Za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiada finansowo i prawnie on sam lub jego rodzice bądź prawni opiekunowie.
   2. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie obozu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w miejscu zakwaterowania.
   3. W wypadku stwierdzenia przez uczestnika obozu lub jego prawnego opiekuna nieprawidłowości w organizacji imprezy, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji kierownika obozu, w celu umożliwienia usunięcia nieprawidłowości w trakcie trwania imprezy.
   4. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po zakończeniu obozu.
   5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania zdarzeń z obozu poprzez wykonywanie zdjęć i filmów z zajęć oraz zamieszczania ich na stronie internetowej http://meduza-rumia.pl
   6. Wszystkie sprawy, których nie reguluje niniejszy Regulamin, a zaistnieją nieopisane sytuacje, należą do interpretacji Organizatora.
pływaj z nami!