M E D U Z A
           Rumia - Gdynia
           Szkoła pływania
 
PŁYWAJ Z NAMI!
Regulamin obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019
 
1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Wpłaty przyjmowane są tylko w formie gotówkowej, rachunki wystawiane będą na życzenie klienta.
 
2. Korzystanie z zajęć umożliwia posiadanie imiennej karty wejścia. Karta jest ważna wyłącznie w  podanym okresie. W koszt karty wliczono wejście na pływalnię.
 
3. Aktualną kartę należy okazywać i zostawiać każdorazowo w recepcji pływalni w zamian za kluczyk do szafki.
 
4. Warunkiem uczestnictwa w kolejnym cyklu jest dokonanie wpłaty na ostatnich zajęciach - przed rozpoczęciem następnego cyklu - jedynie wtedy Meduza gwarantuje zarezerwowanie uczestnikowi miejsca w grupie.
 
5. Uczestnik ma prawo do odrobienia opuszczonych zajęć - maksymalnie 2 razy w semestrze. Należy zawiadomić telefonicznie (lub sms) o braku możliwości przybycia na zajęcia - najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin do godziny 18:00. Osoby, które nie zgłoszą absencji, nie będą miały możliwości odrobienia zajęć.
W przypadku nie pojawienia się na odrabianie w ustalonym terminie, nie będzie możliwości wyznaczenia ponownego terminu.
 
6. Za niewykorzystane i nieodrobione zajęcia, nie przewiduje się zwrotu gotówki.
 
7. Zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora niż ustalono w grafiku.
 
8. Zajęcia mogą być przełożone lub odwołane odgórnie przez kierownictwo pływalni, za co Meduza nie ponosi odpowiedzialności; ewentualne przerwy będą odrabiane w innym terminie.
 
9. Zajęcia indywidualne odbywają się na torze bez rezerwacji.
 
10. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć, tj. lekcji 45min odpowiedzialność ponoszą instruktorzy pływania, jednakże Szkoła Pływania Meduza nie ponosi odpowiedzialności:
a) za samowolne opuszczenie zajęć i oddalenie się od grupy bez zgody instruktora,
b) za odprowadzanie i przyprowadzanie dzieci z szatni i toalety. 
 
11. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni, toalecie i na terenie pływalni odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 
12. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.  
 
13. Szkoła Pływania Meduza nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione rzeczy.
 
14. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do pływania, co poświadczają rodzice.
 
15. Korzystający zobowiązani są do zapoznania się i ścisłego przestrzegania Regulaminu Pływalni MOSiR Rumia.
 
16. Meduza zastrzega sobie prawo do dokumentowania postępów dziecka poprzez wykonywanie zdjęć i filmów z zajęć oraz zamieszczania ich na stronie internetowej www.meduza-rumia.pl oraz na naszej stronie  face book.
 
17. Uiszczenie opłaty i udział w zajęciach są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 
Szkoła Pływania Meduzapływaj z nami!