M E D U Z A
           Rumia - Gdynia
           Szkoła pływania
 
PŁYWAJ Z NAMI!
Regulamin Szkoły Pływania Meduza - Rok szkolny 2023/2024
 
Przedmiotem Regulaminu jest świadczenie przez Szkołę pływania Meduza - usług polegających na prowadzeniu zorganizowanych zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz innego rodzaju zajęć ruchowych w wodzie.
Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec Umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, zawieranej pomiędzy Szkołą Pływania Meduza, reprezentowaną przez Marka Stankiewicza, a klientem - opiekunem prawnym uczestnika zajęć.
 
1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego/ otrzymanie potwierdzenia w formie e-mail z wezwaniem do zapłaty zadatku rezerwacyjnego oraz dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Wpłaty przyjmowane są tylko w formie gotówkowej, rachunki wystawiane będą na życzenie klienta.
 
2. Korzystanie z zajęć umożliwia posiadanie imiennej karty wejścia. Karta jest ważna wyłącznie w  podanym okresie. W koszt karty wliczono wejście na pływalnię dla uczestnika. W koszt nie wlicza się pobytu dla opiekuna.
 
3. Aktualną kartę należy okazywać i zostawiać każdorazowo w recepcji pływalni w zamian za kluczyk do szafki.
 
4. Warunkiem uczestnictwa w II semestrze, jest dokonanie wpłaty na ostatnich zajęciach I sem - jedynie wtedy Szkoła Pływania Meduza gwarantuje zarezerwowanie uczestnikowi miejsca w grupie.
 
5. Uczestnik ma prawo do odrobienia opuszczonych zajęć - maksymalnie 1 raz w semestrzeNależy zgłosić nieobecność poprzez platformę ActiveNow - najpóźniej 24 godz przed. Następnie wybrać na platformie ActiveNow dostępny wolny termin/ na podobnym poziomie.
a) Osoby, które nie zgłoszą absencji w przewidzianym czasie, nie będą miały możliwości odrobienia zajęć.
b) W przypadku nie pojawienia się na odrabianie w ustalonym terminie, nie będzie możliwości wyznaczenia ponownego terminu.
c)  brak możliwości zgłaszania nieobecności i chęci odrabiania poprzez sms, mail.
d) odrabianie zajęć możliwe jest wyłącznie w soboty lub niedziele.
 
6. Za niewykorzystane i nieodrobione zajęcia, nie przewiduje się zwrotu gotówki.
 
7. Zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora niż ustalono w grafiku.
 
8. Zajęcia mogą być przełożone lub odwołane odgórnie przez kierownictwo pływalni, za co Szkoła Pływania Meduza nie ponosi odpowiedzialności; ewentualne przerwy będą odrabiane w innym terminie.
 
9. Zajęcia odwołanie z powodu przerw technologicznych i siły wyższej (np. awarie, covid, lockdown itp.), nie podlegają zwrotom. Usługa zostanie przesunięta automatycznie i proporcjonalnie w czasie lub zostanie podany nowy harmonogram zajęć. 
 
10. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć, tj. lekcji 45min odpowiedzialność ponoszą instruktorzy pływania, jednakże Szkoła Pływania Meduza nie ponosi odpowiedzialności:
a) za samowolne opuszczenie zajęć i oddalenie się od grupy bez zgody instruktora,
b) za odprowadzanie i przyprowadzanie dzieci z szatni i toalety. 
 
11. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni, toalecie i na terenie pływalni odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 
12. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.  
 
13. Szkoła Pływania Meduza nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione rzeczy.
 
14. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do pływania, co poświadczają rodzice.
 
15. Korzystający zobowiązani są do: przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych; zasad higieny osobistej; zasad kultury osobistej; do stosowania się do poleceń instruktora; do nieoddalania się od instruktora; do nieprzeszkadzania innym uczestnikom w zajęciach; do przestrzegania regulaminów miejsc, w których odbywają się zajęcia; do zgłaszania dyskomfortu i złego samopoczucia.
 
16. Korzystający zobowiązani są do zapoznania się i ścisłego przestrzegania Regulaminu Pływalni MOSiR Rumia.
 
17. Meduza zastrzega sobie prawo do dokumentowania postępów dziecka poprzez wykonywanie zdjęć i filmów z zajęć oraz zamieszczania ich na stronie internetowej www.meduza-rumia.pl oraz na naszej stronie  facebook.
 
18. Klient zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem, Cennikiem, Terminarzem zajęć oraz wszelkimi aktualizacjami udostępnianymi na stronie www.meduza-rumia.pl oraz facebook Meduza Rumia Szkoła Pływania.
 
19. Szkoła Pływania Meduza zastrzega sobie prawo do telefonowania lub wysyłania sms z powiadomieniami do klientów wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Klient zobowiązany jest do czerpania informacji we własnym zakresie na bieżąco umieszczanych i udostępnianych na stronie internetowej www.meduza-rumia.pl oraz facebook Meduza Rumia Szkoła Pływania lub pozyskiwania informacji we własnym zakresie poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub sms na numery wskazane na stronie www.meduza-rumia.pl w zakładce "kontakt".
 
20. Uiszczenie opłaty i udział w zajęciach są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika, terminarza zajęć. 
 
21. W momencie dokonania płatności zostaje zawarta Umowa o korzystanie z usług.
 
22. Umowa o korzystanie z usług zostaje zawarta na czas jednego semestru (dotyczy oferty w danym roku szkolnym). W związku z czym Szkoła Pływania Meduza zobowiązuje się do świadczenia usług prowadzenia zajęć przez okres danego semestru, zaś opiekun prawny uczestnika zajęć zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z góry za cały okres obowiązywania umowy.
 
23. Szkoła Pływania Meduza informuje, że klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy niezwłocznie po realizacji pierwszych zajęć, nie później niż w terminie 3 dni od realizacji pierwszych zajęć. W takim wypadku uiszczone opłaty związane z umową podlegają zwrotowi w kwocie pomniejszonej o Zadatek.
 
24. Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w trakcie semestru bez podania przyczyny, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku uiszczone opłaty związane z Umową podlegają zwrotowi w kwocie równowartej części pozostałych środków, tj. liczonych po upływie jednego miesiąca od daty otrzymanego wniosku. 
Wnioski z rezygnacją i odstąpieniem od Umowy należy kierować na adres mailowy: kasiainstruktor@wp.pl
 
21. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Pływania Meduza Marek Stankiewicz i przetwarzane są one w celu umożliwienia świadczenia usług i identyfikacji osób korzystających z usług Szkoły Pływania Meduza (art 6, ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przetwarzanie jest koniecznie do wykonywania umowy (świadczenia usług). Dane przetwarzania będą przez okres niezbędny do wykonania usługi. objętej kartą. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez nr tel: 728895603 lub kasiainstruktor@wp.pl, 
 
 
Szkoła Pływania Meduzapływaj z nami!